Strona główna > KONKURSY > Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół > Regulamin Konkursu
udostępnij stronę drukuj stronę

Regulamin Konkursu


Regulamin Konkursu o dotację przyznawaną przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
w roku 2017

 

Organizator Konkursu
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska 38D, kod pocztowy 02-232, NIP 522-291-68-77, REGON 141811189, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ pod nr KRS 0000327696, www.budujemyprzyszlosc.org.pl www.facebook.com/fundacjacemex
Nazwa konkursu
Otwarty konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Nabór – rok 2017
Cel konkursu
Wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o. Lista aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX dostępna jest na stronie internetowej http://www.cemex.pl/znajdz-swoja-lokalizacje.aspx

* Białystok
* Bielsko Biała
* Bierawa
* Borzęcin
* Gmina Bierawa
* Gmina Borzęcin
* Chełm
* Częstochowa
* Gdańsk (dzielnice: Orunia, Rudniki, Olszynka)
* Gdynia (dzielnice: Dąbrowa, Wielki Kack)
* Gmina Skarszewy
* Gorzów Wielkopolski
* Gmina Klucze
* Powiat Kędzierzyn – Koźle
* Jaroszowiec
* Kostrzyn nad Odrą
* Kąty Wrocławskie
* Kościerzyna
* Kraków (dzielnica: Dębniki, Bieńczyce)
* Gmina Kraśnik
* Lublin
* Łagów
* Łódź (dzielnice: Widzew, Górna)
* Łaznowska Wola
* Godziszewo
* Gmina Kłomnice
* Mstów
* Mysłowice
* Myślenice
* Nowa Słupia
* Olkusz
* Olsztyn
* Olecko
* Ostrołęka
* Ostrowiec Świętokrzyski
* Poznań (dzielnica: Nowe Miasto)
* Gmina Rędziny
* Rokiciny
* Rudniki
* Rydułtowy
* Rzeszów
* Siemianowice Śląskie
* Sieradz
* Słubice
* Starachowice
* Szczecin
* Świnoujście
* Gmina Troszyn
* Rostki
* Tarnów
* Tychy
* Trąbki Wielkie
* Warszawa (dzielnice: Mokotów, Praga Południe, Ursynów, Białołęka, Targówek)
* Wolbrom
* Wrocław (dzielnice: Psie Pole, Krzyki)
* Zabrze
* Zawiercie
Podmioty uprawnione

Statutowo:
 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).
   
Terminy składania ofert, rozstrzygnięć i realizacji projektów
W konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2017r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2017/2018)

Formularz wniosku należy wypełnić: od 01.02.2017r. do 28.02.2017r. do godz. 24:00

Ogłoszenie wyników nastąpi: do końca maja 2017r.
 
Rodzaje realizowanych projektów
Rodzaj I - Edukacja
Rodzaj II - Ekologia
Rodzaj III - Kultura
Rodzaj IV - Programy obywatelskie
Rodzaj V - Sport
Rodzaj VI - Projekty szkolne

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy.

Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:
* wyrównywania szans edukacyjnych
* wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
* zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
* pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
* wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
* programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
* zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
* inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.
 
Typ dotacji
Każdy wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego roku kalendarzowego, po jednym na każdą z dotacji

Typy dotacji:
- do 4 tys. złotych brutto
- do 8 tys. złotych brutto
 
Kategorie projektu
 • Wnioskodawca, który otrzymał już wcześniej dotacje od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Wnioskodawca, który nigdy wcześniej nie otrzymał dotacji od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
   
Kryteria oceny
Ocena merytoryczna
* zgodności merytoryczna projektu z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy
* oryginalność projektu
* przydatność realizowanego projektu dla społeczności lokalnej oraz jego wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
* znaczenie projektu dla adresatów oraz ich liczba
* trwałość rezultatów projektu
* możliwość samodzielnej kontynuacji projektu przez wnioskodawcę po jego zakończeniu
* ilość wolontariuszy zaangażowanych w projekt
* sposoby promocji projektu oraz ich liczba
Maksymalnie: 18 pkt.

Ocena finansowa
* rodzaje i zasadność przedstawionych w projekcie kosztów
* partycypacja wnioskodawcy w kosztach projektu poprzez własne zaangażowanie
* rzetelność sporządzonego budżetu
* w przypadku wnioskodawców, którzy otrzymali grant we wcześniejszych Konkursach Grantowych, ocenie będzie podlegać terminowość i sposób rozliczenia uprzednio otrzymanych środków.
* Stosunek wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt do pozostałych kosztów projektu
Maksymalnie: 8 pkt.

Ocena pomocnicza
* dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze podobnie realizowanych projektów
* liczba realizowanych projektów w roku ubiegłym
* w przypadku wnioskodawców kategorii 1. z pozycji „Kategorie Wnioskodawców”, ocenie będzie podlegać terminowość i wykonanie projektów wcześniej realizowanych
* zaangażowanie w projekty promocyjne (w przypadku wnioskodawców otrzymujących wcześniej dotacje) organizowane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Maksymalnie: 3 pkt.
 
Kwoty dotacji
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów, przeznaczonych na realizację całego projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów realizowanego projektu.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana przez wnioskodawcę.

Dotacja udzielana jest w złotych polskich w wysokości brutto.
 
Koszty kwalifikowane
Z dotacji można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji projektu. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z projektem.
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” przekazuje środki finansowe na pokrycie części kosztów realizacji projektu. Wszelkie wydatki poniesione przez wnioskodawcę, a związane z realizacją projektu (zgodne z kosztorysem) winny być udokumentowane dokumentami księgowymi.

Odsetki bankowe od kwoty dotacji lub jej części złożonej na rachunku bankowym wnioskodawcy, powinny być wydatkowane na realizację projektu.

Koszty, które nie będą dofinansowane:
* wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych
* kary, grzywny i odsetki karne
* deficyty zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć
* zakup budynków lub lokali, zakup gruntów (nieuzasadnione w projekcie)
* zadania i zakupy inwestycyjne (niezwiązane z projektem)
* koszty utrzymania biura wnioskodawcy
* działalność gospodarcza wnioskodawcy
* działalność polityczna i religijna.
 
Formularz wniosku i załączniki
Formularz wniosku:
 1. Każdy wnioskodawca może w ciągu jednego naboru złożyć jeden formularz na każdą z dotacji.
 2. Wypełnienie formularza wniosku (w sposób elektroniczny), dostępnego na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.
 3. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy starannie zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku.
 4. Formularz wniosku należy wypełnić za pomocą Generatora Formularza Wniosku na stronie internetowej www.budujemyprzyszlosc.org.pl i po jego wypełnieniu przesłać do Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 5. Formularz wniosku nie będzie przyjmowany inną drogą, niż poprzez Generator na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl. Formularz wniosku wysłany pocztą, kurierem, faksem etc nie będzie brał udziału w Konkursie.
 6. Wypełniony formularz wniosku dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy spełnia wymogi formalne - prawidłowo wypełniony formularz wniosku.
 7. Podane w formularzu wniosku informacje winny umożliwić ocenę projektu zgodnie z kryteriami oceny podanymi w Regulaminie Konkursu.
 8. Wszystkie pola formularza wniosku muszą być wypełnione.
 9. Formularz wniosku winien być podpisany przez osobę uprawnioną statutowo bądź upoważnioną w tym celu (komputerowo wpisać imię i nazwisko).
 10. Złożenie formularza wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Przesłanie formularza wniosku jest jednoznaczne z automatycznym wyrażeniem zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych dotyczących wnioskodawcy oraz danych osobowych osób ją reprezentujących (nazwy, adresu wnioskodawcy, nazwiska, funkcji reprezentanta i innych informacji w obrębie treści złożonego projektu).

Załączniki:
 1. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku uznaje się wówczas, gdy zawiera wymagane załączniki:
  * odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących
  * sprawozdanie merytoryczne i finansowe (informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok).
  Wnioskodawca działający krócej niż rok i nieposiadający powyższych sprawozdań jest zobowiązany złożyć listę najważniejszych dokonań oraz informację o źródłach i wysokości osiągniętych przychodów w okresie od swojego powstania do złożenia formularza wniosku.
  * umowa partnerska lub oświadczenie partnera, z którym projekt będzie realizowany.
 2. Załączniki powinny być zeskanowane (dokumentów nie należy fotografować aparatem ani telefonem lub też zapisywać przy pomocy innych urządzeń) i wyeksportowane (dołączone) podczas wypełniania formularza wniosku na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 3. Załączniki dołączone do formularza wniosku (przed zeskanowaniem) powinny być oryginalne lub jeśli są kopiami to potwierdzone „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zeskanowanej kopii.
 4. Załączniki dla swojej ważności (przed zeskanowaniem) muszą być opatrzone datą i pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 5. Obligatoryjny wymóg formalny - do elektronicznego formularza wniosku muszą być dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 6. Załączniki nie będą przyjmowane inną drogą. Nie należy ich wysyłać pocztą, kurierem, faksem etc.
 7. Wszystkie przesłane załączniki powinny być dobrej jakości - czytelne. Ich łączna waga nie powinna przekraczać 2 MB

  Wnioski niespełniające Regulaminu Konkursu (brak wymaganych załączników) lub zawierające nieczytelne załączniki nie będą kwalifikowane do oceny.
   
Tryb wyboru
 1. Formularz wniosku poddany jest ocenie formalnej, a potem ocenie merytorycznej. Spełnienie obydwu warunków klasyfikuje projekt do oceny konkursowej.
 2. Formularz wniosku złożony do Konkursu i prawidłowy pod względem formalnym, opiniowany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” – ocena merytoryczna.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” po zapoznaniu się z opinią Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 5. Od podjętych decyzji, przyznania bądź nie przyznania dotacji, nie przysługuje odwołanie.
 6. Przesłany formularz wniosku wraz z załącznikami (niezależnie od wyniku Konkursu) nie będzie wnioskodawcy odesłany.
 7. Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość nie przesyła do wnioskodawców raportów z indywidualnej oceny wniosków
   
Warunki zawarcia Umowy Dotacji i jej realizacja
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie Umowy Dotacji przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem).
 2. Przed podpisaniem Umowy Dotacji wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji drogą mailową, nowego kosztorysu i harmonogramu projektu do wysokości przyznanej dotacji (w wyniku zmiany przez Komisję Konkursową wnioskowanej kwoty). Niepodjęcie czynności przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania.
 3. Wnioskodawca otrzymuje całą przyznaną dotację z góry, przelewem na konto bankowe, na podstawie Umowy Dotacji zawartej z Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 4. Umowa jest zawierana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników i obowiązuje w czasie całego okresu realizacji projektu.
 5. Grantobiorcy zobowiązani są zapewnić uczestnikom ich projektów niezbędne środki bezpieczeństwa (np. odblaski podczas rajdu rowerowego) oraz stosowne ubezpieczenie.
 6. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zastrzega sobie możliwość kontroli realizowanego projektu oraz jego dokumentacji w trakcie trwania projektu.
 7. Otrzymujący dotację wnioskodawca jest zobowiązany do jej spożytkowania tylko zgodnie z planem przedstawionym w formularzu wniosku (bądź dokumentacji poprawionej z uwagi na zmianę przyznanej dotacji), do prowadzenia odrębnej księgowości dotyczącej wydatków z dotacji oraz do sporządzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji projektu w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Formularz Sprawozdania Końcowego, wnioskodawca wypełnia elektronicznie korzystając ze strony Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 8. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zastrzega sobie możliwość kontroli dokumentacji merytoryczno-finansowej wnioskodawcy w okresie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 9. Wnioskodawca po przyznaniu dotacji zobowiązany jest do bezwzględnego stawiennictwa się osobistego na żądanie Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, tak w kwestii bezpośrednio dotyczących realizowanego projektu, jak i akcji prowadzonych przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”, a dotyczących Konkursów prowadzonych przez Fundację.
 10. Niezrealizowanie przez wnioskodawcę, któregokolwiek z zapisanych w Dokumentacji Konkursowej punktów projektu (formularza wniosku, Umowy Dotacji, Sprawozdania Końcowego) bądź zmiana projektu, jego celów i założeń lub też wykorzystanie otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje zerwaniem ustaleń zawartych w Regulaminie Konkursu oraz Umowie Dotacji z winy wnioskodawcy i nakłada na wnioskodawcę zwrot otrzymanej dotacji.
 11. Podpisanie Umowy Dotacji jest jednoznaczne z automatycznym wyrażeniem zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych dotyczących wnioskodawcy oraz danych osobowych osób ją reprezentujących (nazwy, adresu wnioskodawcy, nazwiska, funkcji reprezentanta i innych informacji w obrębie treści złożonego projektu), a także wizerunku wnioskodawcy, również zarejestrowanego drogą elektroniczną (fonia, audio, wideo, internet etc).
 12. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Dotacji oraz w celach statystycznych i analitycznych. Administratorem danych jest Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska 38D, kod pocztowy 02-232. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów.

Udzielanie informacji w zakresie Konkursu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Odpowiedzi na pytania w zakresie Konkursu będą udzielane za pośrednictwem numeru telefonu +48 (34) 366 85 86 w godzinach od 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków.

Pytania szczegółowe prosimy przesyłać także na adres e-mail: fundacjacemex@gmail.com


pdf Regulamin Konkursu NGOs 2017 [PDF]

 

Współpracują z nami:
Realizacja: kotaniastudio.pl
^ Powrót do góry strony