Strona główna > KONKURSY > Konkurs dla wolontariuszy CEMEX > Regulamin Konkursu
udostępnij stronę drukuj stronę

Regulamin Konkursu


ORGANIZATOR 

§ 1.

Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części Konkursem, jest Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, KRS: 0000327696, NIP: 5222916877, REGON: 141811189., dalej zwana Organizatorem Konkursu lub Fundacją.

§ 2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

 

CEL KONKURSU

§ 3.

Celem Konkursu jest przyznanie grantów najlepszym projektom wolontariackim, zgłoszonym przez pracowników grupy CEMEX, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., zwanej dalej CEMEX.

§4.

Istotą Konkursu jest wspieranie przez CEMEX jej pracowników w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich, skierowanych do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, m.in. takich jak: stowarzyszenia, jednostki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne, np. hospicja, szpitale.

§ 5.

Cele projektów realizowanych w ramach programu wolontariatu muszą być tożsame z celami zawartymi w § 7 statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,co-robimy/nasze-cele.html

 

CZAS TRWANIA 

§ 6.

Ósma edycja konkursu zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 11.01.2017 roku do 15.12.2017 roku.

§ 7.

Nabór wniosków rozpoczyna się dn. 11.01.2017r. a kończy 08.02.2017r.

§ 8.

Rozliczenie się z otrzymanych grantów należy złożyć do dnia 15.12.2017r.

 

SKŁAD ZESPOŁU I PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU


§ 9.

Do Konkursu mogą przystępować wszyscy pracownicy grupy CEMEX.

§ 10.

W skład każdego zespołu musi wchodzić co najmniej dwóch pracowników CEMEX.

§ 11.

Każdy zespół, który przystępuje do Konkursu musi mieć swojego lidera, który reprezentuje zespół w kontaktach z organizatorem Konkursu i beneficjentami inicjatyw. Liderem projektu może być wyłącznie pracownik związany stosunkiem pracy z CEMEX.

§ 12.

W Konkursie mogą brać także udział klienci grupy CEMEX, a także osoby prywatne i instytucje włączone do programu przez pracowników grupy CEMEX, po uprzednim zatwierdzeniu ich udziału przez Organizatora.

§ 13.

§ 13. Wszystkie zespoły przystępujące do Konkursu są zobowiązane do wypełnienia formularza „ZGŁOSZENIE DO KONKURSU GRANTOWEGO WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA”, znajdującego się w formie elektronicznej na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/.

§ 14.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 08.02.2017 roku o godz. 23.59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

§ 15.

Jeden płatny dzień wolny od pracy - w dniu organizacji akcji wolontariackiej, przysługuje uczestnikom/wolonatriuszom konkursu grantowego w programie wolontariatu pracowniczego CEMEX POLSKA, którzy są pracownikami CEMEX i którym Rada Programowa przyznała środki finansowe na realizację projektu.

 1. Uczestnik/ Wolontariusz - pracownik CEMEX Polska, który uczestniczył w akcji wolontariackiej oraz był oficjalnie zatwierdzony do udziału przez Lidera Projektu.
 2. Jeśli dzień akcji wolontariackiej przypada na dzień wolny od pracy, należy wskazać dzień do odbioru nie później niż 30 dni roboczych od zakończenia akcji wolontariackiej.
 3. Jeśli Uczestnik bierze udział w kilku akcjach wolontariackich, to przysługuje mu wyłącznie 1 dodatkowy płatny dzień wolny od pracy. Na wszystkie dodatkowe akcje wolontariackie uczestnik musi wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy./li>
 4. Dzień wolny niewykorzystany w danym roku kalendarzowym, nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy udzielenie dodatkowego dnia wolnego koliduje z organizacją pracy, przełożony ma prawo odmówić udzielenia takiego dnia wolnego lub zaproponować inny.
 6. Lider projektu składa do HR Services listę osób faktycznie uprawnionych do skorzystania z dnia wolnego z tytułu prac wolontariackich.


§ 16.

Proces zgłaszania wniosków o dzień wolny

 1. Do 5 maja , Liderzy Projektów przesyłają do HR Services oraz Dominiki Sztuki-Arak i Anety Przybylskiej, listy uczestników/wolontariuszy biorących udział w poszczególnych projektach.
 2. Minimum 2 tygodnie przed akcją wolontariacką, uczestnik wypełnia wniosek o 1 dzień wolny z tytułu prac wolontariackich. Zatwierdzony i podpisany przez przełożonego wniosek wysyła do Lidera Projektu.
 3. Lider Projektu weryfikuje, czy lista osób zgłaszających wnioski urlopowe jest zgodna z listą zatwierdzonych uczestników akcji wolontariackiej i wysyła ostateczne wnioski do HR Services.

 

OCENA PROJEKTÓW

§ 17.

Merytorycznemu rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski, których cele są zgodne z celami Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” i których zasięg lub znaczenie ma charakter regionalny lub lokalny i realizowany jest na terenie, na którym prowadzona jest działalność podmiotów z grupy CEMEX.

§ 18.

Wszystkie nadesłane projekty są oceniane przez Radę Programową.

§ 19.

Przy ocenie nadesłanych projektów Rada Programowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. Faktyczna praca – czas spędzony na pomaganiu, własny wkład pracy wolontariuszy i zaangażowanie.
 2. Liczba osób – większą szansę na wybór mają projekty w realizację których zaangażowanych jest większa liczba osób: pracowników, członków rodziny, znajomych i przyjaciół.
 3. Liczba beneficjentów projektu.
 4. Długoterminowa współpraca – jeśli projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości.
 5. Zasadność proponowanych działań – wpływ na życie społeczności lokalnej.
 6. Zasadność planowanych wydatków i zakupów – adekwatność i przydatność zakupów dla zrealizowania celu Projektu.

 

RADA PROGRAMOWA

§ 20.

W skład Rady Programowej oceniającej projekty zgłoszone do Konkursu wchodzą:

 • Izabella Rokicka – Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Kamila Skorupińska – Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Włodzimierz Chołuj - Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Monika Wosik - Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Dominika Sztuka-Arak – Członek Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

§ 21.

Rada Programowa decyduje o wyborze projektów oraz przyznaniu wielkości środków finansowych na realizację projektów nadesłanych na Konkurs. Jej decyzja jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

§ 22.

Rada Programowa ma prawo do weryfikacji przedstawionych przez wolontariuszy kosztorysów i przyznania środków tylko na część skalkulowanych kosztów.

 

NAGRODY

§ 23.

Nagrodą („Grantem”) w Konkursie jest sfinansowanie przez Organizatora wybranych projektów wolontariackich z udziałem zwycięskich zespołów do kwoty określonej w decyzji Rady Programowej.

§ 24.

Projekty finansowane z grantów powinny służyć wsparciu dla określonych beneficjentów zwanych „beneficjentami grantu”. Beneficjentem grantu może być w szczególności instytucja publiczna, organizacja społeczna, osoba fizyczna lub grupa osób określona w Formularzu Zgłoszenia do Konkursu. Beneficjentami grantu nie mogą być pracownicy CEMEX.

§ 25.

Wysokość Grantu na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 4 tys. zł brutto.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA GRANTU

§ 26.

Liderzy Zespołów, które decyzją Rady otrzymały Granty zostaną upoważnieni przez Organizatora do dokonywania w imieniu i na rzecz Organizatora zakupów niezbędnych do realizacji projektów w ramach ustalonego limitu wynikającego z otrzymanego Grantu.

§ 27.

Środki pochodzące z Grantu powinny zostać wydatkowane jedynie na działania jednoznacznie związane z realizacją zgłoszonego Projektu opisane w Zgłoszeniu do Konkursu. W przypadku wątpliwości, co do charakteru wydatku należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Organizatora.

§ 28.

Realizowane działania mogą być sfinansowane w całości lub w części ze środków pochodzących z grantu.

§ 29.

Wszelkie koszty związane z wykorzystaniem środków pochodzących z Grantu muszą być udokumentowane fakturami VAT, rachunkami bądź innymi dokumentami o charakterze księgowym wystawionymi na rzecz Organizatora.

§ 30.

Grantu nie można przekazać w całości lub w części innemu podmiotowi (organizacji, instytucji, firmie czy osobie fizycznej realizującej cele wolontariatu), bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

§ 31.

W przypadku zawinionego niespełnienia przez uczestnika wymagań Regulaminu Konkursu, bądź podania przez Zespół Organizatorowi nieprawdziwych danych i informacji, Organizator zastrzega sobie prawo zażądania zwrotu przyznanego Grantu.

§ 32.

Członkowie zespołów realizujących projekty zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji swoich projektów.

 

ROZLICZENIE

§ 33.

Wszystkie zespoły, które realizują projekty finansowane z Grantów, po zakończeniu projektu, lecz nie później niż do dnia 15.12.2017r., zobowiązane są do wypełnienia i odesłania do Biura Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” „Raportu z wykorzystania Grantu”, z dołączonymi oryginałami dokumentów potwierdzających zrealizowane wydatki (m.in. faktury VAT, rachunki, bilety, wyciągi z bankomatu). Narzędzia i instrukcje niezbędne do prawidłowego wypełnienia raportu oraz wzór raportu udostępniony zostanie Liderowi Projektu przez Organizatora.

§ 34.

Raport wraz z fakturami powinien być przesłany listem poleconym lub dostarczony osobiście na adres: Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa oraz zamieszczony w formie elektronicznej (w postaci skanu) na specjalnie do tego przygotowanym dysku sieciowym oraz przesłany na adres mailowy: PL-Cemex-Uslugi Finansowe/PL/Cemex, "Bernadetta Stec" (bernadetta.stec@pl.ibm.com), "Jacek Szczypkowski" (Jacek.Szczypkowski@pl.ibm.com).

§ 35.

Jeżeli środki finansowe, uzyskane w ramach Grantu, nie zostaną w całości wydatkowane do 15.12.2017 roku na zgłoszony projekt wolontariatu, Lider Projektu powinien zwrócić niewykorzystaną część Grantu w terminie 14 dni od upływu tego terminu, chyba że Organizator z uzasadnionych przyczyn na wniosek Lidera Projektu zgodzi się na przedłużenie okresu korzystania z Grantu.

§ 36.

Płatności związane z realizacją wspieranego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” projektu dokonywane będą przez uprawnionego do tego członka zespołu.

§ 37.

Lider projektu odpowiada za wykorzystanie otrzymanych środków finansowych zgodnie z przedłożonym we wniosku budżetem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora z pięciodniowym wyprzedzeniem.

§ 39.

Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą przez sąd miejsca siedziby Organizatora.

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 41.

Dostarczenie do Organizatora Zgłoszenia do konkursu Programu Wolontariatu Pracowniczego jest jednoznaczne z automatycznym wyrażeniem zgody przez wnioskodawcę oraz podanych przez niego członków zespołu na przetwarzanie ich danych osobowych.

§ 42.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i zgłoszonego projektu oraz w celach statystycznych i analitycznych. Administratorem danych jest Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38 D, kod pocztowy 02-232 Warszawa. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji ww. celów.

§ 43.

Osoby uczestniczące w Programie Wolontariatu Pracowniczego poprzez fakt zgłoszenia się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystane ich wizerunku na stronach internetowych Fundacji oraz CEMEX promujących wolontariat pracowniczy, a także materiałach informacyjno-promocyjnych Fundacji i CEMEX, w których mowa jest o programie wolontariatu pracowniczego CEMEX.

§ 44.

Członkowie Zespołów uczestniczących w Konkursie poprzez dostarczenie do Organizatora Zgłoszenia do Konkursu akceptują treść niniejszego Regulaminu.

Współpracują z nami:
Realizacja: kotaniastudio.pl
^ Powrót do góry strony