Strona główna > KONKURSY > Konkurs dla wolontariuszy CEMEX > Regulamin Konkursu
udostępnij stronę drukuj stronę

Regulamin Konkursu


ORGANIZATOR 

§ 1.

Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego CEMEX Polska zwanego w dalszej części Konkursem, jest Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, KRS: 0000327696, NIP: 5222916877, REGON: 141811189., dalej zwana Organizatorem Konkursu lub Fundacją.

§ 2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

 

CEL KONKURSU

§ 3.

Celem Konkursu jest przyznanie grantów najlepszym projektom wolontariackim, zgłoszonym przez pracowników grupy CEMEX Polska, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., Chełmski Cement, CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zwanej dalej „CEMEX” lub „grupa CEMEX”.

§4.

Istotą Konkursu jest wspieranie pracowników CEMEX w realizowaniu ich inicjatyw wolontariackich, skierowanych do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, takich jak: stowarzyszenia, placówki oświatowe, fundacje, instytucje publiczne, np. hospicja, szpitale.

§ 5.

Cele projektów realizowanych w ramach programu wolontariatu muszą być tożsame z celami zawartymi w § 7 statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,co-robimy/nasze-cele.html

 

CZAS TRWANIA 

§ 6.

Dziewiąta edycja konkursu zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 14.01.2019 roku do 13.12.2019 roku.

§ 7.

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 14.01.2019 r. a kończy 15.02.2019 r.

§ 8.

Rozliczenie się z otrzymanych grantów należy złożyć do dnia 13.12.2019 r.

 

SKŁAD ZESPOŁU I PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU


§ 9.

Do Konkursu mogą przystępować wszyscy pracownicy grupy CEMEX.

§ 10.

W skład każdego zespołu musi wchodzić co najmniej dwóch pracowników CEMEX.

§ 11.

Każdy zespół, który przystępuje do Konkursu musi mieć swojego lidera, który reprezentuje zespół w kontaktach z organizatorem Konkursu i beneficjentami inicjatyw. Liderem projektu może być wyłącznie pracownik związany stosunkiem pracy z CEMEX.

§ 12.

W Konkursie mogą brać także udział klienci grupy CEMEX, a także osoby prywatne i instytucje włączone do programu przez pracowników grupy CEMEX, po uprzednim zatwierdzeniu ich udziału przez Organizatora.

§ 13.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 15.02.2019 roku o godz. 23.59. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie wyboru wniosków.

 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

§ 14.

W dniu organizacji akcji wolontariackiej, wolonatriuszom konkursu grantowego w programie wolontariatu pracowniczego CEMEX Polska, którzy są pracownikami CEMEX i którym Rada Programowa przyznała środki finansowe na realizację projektu, przysługuje jeden płatny dzień wolny na prace wolontariackie.

§ 15.

Wolontariusz, czyli pracownik CEMEX Polska, który uczestniczył w akcji wolontariackiej oraz był oficjalnie zatwierdzony do udziału przez Lidera Projektu, ma prawo do ubiegania się o dzień wolny zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Jeśli dzień akcji wolontariackiej przypada na dzień wolny od pracy, należy wskazać dzień do odbioru nie później niż 30 dni roboczych od zakończenia akcji wolontariackiej.
 2. Jeśli Uczestnik bierze udział w kilku akcjach wolontariackich, to przysługuje mu wyłącznie 1 dodatkowy płatny dzień wolny od pracy w roku kalendarzowym. Na wszystkie dodatkowe akcje wolontariackie uczestnik musi wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy.
 3. Dzień wolny niewykorzystany w danym roku kalendarzowym, nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.
 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy udzielenie dodatkowego dnia wolnego koliduje z organizacją pracy, przełożony ma prawo odmówić udzielenia takiego dnia wolnego lub zaproponować inny termin wykorzystania dnia wolnego.
 5. Lider projektu składa do HR Services listę osób faktycznie uprawnionych do skorzystania z dnia wolnego z tytułu prac wolontariackich.


§ 16.

Proces zgłaszania wniosków o dzień wolny przebiega zgodnie z poniższym schematem:

 1. Do 10 maja 2019r., Liderzy Projektów przesyłają do HR Services oraz Agnieszki Rutkowskiej i Katarzyny Średzińskiej, listy uczestników/wolontariuszy biorących udział w poszczególnych projektach.
 2. Minimum 2 tygodnie przed akcją wolontariacką, uczestnik wypełnia wniosek o 1 dzień wolny z tytułu prac wolontariackich. Zatwierdzony i podpisany przez przełożonego wniosek wysyła do Lidera Projektu.
 3. Lider Projektu weryfikuje, czy lista osób zgłaszających wnioski urlopowe jest zgodna z listą zatwierdzonych uczestników akcji wolontariackiej i wysyła ostateczne wnioski do HR Services.

 

OCENA PROJEKTÓW

§ 17.

Merytorycznemu rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski, których cele są zgodne z celami Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” i których zasięg lub znaczenie ma charakter regionalny lub lokalny i realizowany jest na terenie, na którym prowadzona jest działalność podmiotów z grupy CEMEX.

§ 18.

Wszystkie nadesłane projekty są oceniane przez Radę Programową.

§ 19.

Przy ocenie nadesłanych projektów Rada Programowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. Faktyczna praca – czas spędzony na pomaganiu, własny wkład pracy wolontariuszy i zaangażowanie.
 2. Liczba osób – większą szansę na wybór mają projekty w realizację których zaangażowanych jest większa liczba osób: pracowników, członków rodziny, znajomych i przyjaciół.
 3. Liczba beneficjentów projektu.
 4. Długoterminowa współpraca – jeśli projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości.
 5. Zasadność proponowanych działań – wpływ na życie społeczności lokalnej.
 6. Zasadność planowanych wydatków i zakupów – adekwatność i przydatność zakupów dla zrealizowania celu Projektu.

 

RADA PROGRAMOWA

§ 20.

W skład Rady Programowej oceniającej projekty zgłoszone do Konkursu wchodzą:

 • Izabella Rokicka – Prezes Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Włodzimierz Chołuj – Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Monika Wosik – Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Katarzyna Średzińska – Członek Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Iwona Wojtasik - Członek Rady Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”
 • Agnieszka Rutkowska – Specjalista CSR CEMEX Polska

§ 21.

Rada Programowa decyduje o wyborze projektów oraz wysokości przyznanych środków finansowych na realizację projektów nadesłanych na Konkurs. Jej decyzja jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

§ 22.

Rada Programowa ma prawo do weryfikacji przedstawionych przez wolontariuszy kosztorysów i przyznania środków tylko na część skalkulowanych kosztów.

 

NAGRODY

§ 23.

Nagrodą („Grantem”) w Konkursie jest sfinansowanie przez Organizatora wybranych projektów wolontariackich z udziałem zwycięskich zespołów do kwoty określonej w decyzji Rady Programowej.

§ 24.

Projekty finansowane z grantów powinny służyć wsparciu określonych beneficjentów zwanych „beneficjentami grantu”. Beneficjentem grantu może być w szczególności instytucja publiczna, organizacja społeczna, osoba fizyczna lub grupa osób określona w Formularzu Zgłoszenia do Konkursu. Beneficjentami grantu nie mogą być pracownicy CEMEX.

§ 25.

Wysokość Grantu na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 4 tys. zł brutto.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA GRANTU

§ 26.

Liderzy Zespołów, które decyzją Rady Programowej otrzymały Granty zostaną upoważnieni przez Organizatora do dokonywania w imieniu i na rzecz Organizatora zakupów niezbędnych do realizacji projektów w ramach ustalonego limitu wynikającego z otrzymanego Grantu.

§ 27.

Realizowane działania mogą być sfinansowane w całości lub w części ze środków pochodzących z grantu.

§ 28.

Środki pochodzące z Grantu powinny zostać wydatkowane jedynie na działania jednoznacznie związane z realizacją zgłoszonego Projektu opisane w Zgłoszeniu do Konkursu. W przypadku wątpliwości, co do charakteru wydatku należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Organizatora.

§ 29.

Wszelkie koszty związane z wykorzystaniem środków pochodzących z Grantu muszą być udokumentowane fakturami VAT, rachunkami bądź innymi dokumentami o charakterze księgowym wystawionymi na Organizatora jako formalnego nabywcy towarów lub usług.

§ 30.

Grantu nie można przekazać w całości lub w części innemu podmiotowi (organizacji, instytucji, firmie czy osobie fizycznej realizującej cele wolontariatu), bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

§ 31.

W przypadku zawinionego naruszenia przez uczestnika wymagań Regulaminu Konkursu, bądź podania przez Zespół Organizatorowi nieprawdziwych danych i informacji, Organizator zastrzega sobie prawo zażądania zwrotu przyznanego Grantu.

§ 32.

Członkowie zespołów realizujących projekty zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji swoich projektów na zasadach określonych w umowie pomiędzy Organizatorem a ubezpieczycielem wybranym przez Organizatora, pod warunkiem przekazania Organizatorowi i ubezpieczycielowi ich danych osobowych przed rozpoczęciem wykonywania projektu wolontariackiego.

 

ROZLICZENIE

§ 33.

Wszystkie zespoły, które realizują projekty finansowane z Grantów, po zakończeniu projektu, lecz nie później niż do dnia 13.12.2019 r., zobowiązane są do wypełnienia i odesłania do Biura Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” „Raportu z wykorzystania Grantu”, z dołączonymi oryginałami dokumentów potwierdzających zrealizowane wydatki (m.in. faktury VAT, rachunki, bilety, wyciągi z bankomatu). Narzędzia i instrukcje niezbędne do prawidłowego wypełnienia raportu oraz wzór raportu udostępniony zostanie Liderowi Projektu przez Organizatora.

§ 34.

Raport wraz z fakturami powinien być przesłany listem poleconym lub dostarczony osobiście na adres: Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa oraz zamieszczony w formie elektronicznej (w postaci skanu) na specjalnie do tego przygotowanym dysku sieciowym oraz przesłany na adresy mailowe: PL-Cemex-Uslugi Finansowe, Bernadetta Stec (Bernadetta.Stec@pl.ibm.com), Jacek Szczypkowski (Jacek.Szczypkowski@pl.ibm.com), Joanna Antosz (Joanna.Antosz@pl.ibm.com).

§ 35.

Jeżeli do 13.12.2019 roku środki finansowe, uzyskane w ramach Grantu, nie zostaną w całości wydatkowane, Lider Projektu powinien zwrócić niewykorzystaną część Grantu w terminie 14 dni od upływu tego terminu, chyba że Organizator z uzasadnionych przyczyn na wniosek Lidera Projektu zgodzi się na przedłużenie okresu korzystania z Grantu.

§ 36.

Płatności związane z realizacją wspieranego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” projektu dokonywane będą przez uprawnionego do tego członka zespołu.

§ 37.

Lider projektu odpowiada za wykorzystanie otrzymanych środków finansowych zgodnie z przedłożonym we wniosku budżetem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora z pięciodniowym wyprzedzeniem.

§ 39.

Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 41.

Dane osobowe aplikujących w Konkursie przetwarzane będą w ramach obowiązującej polityki prywatności Fundacji CEMEX (dostępnej na stronie: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,polityka-prywatnosci.html) w celu przeprowadzenia konkursu oraz przyznania Grantów.

§ 42.

 

 1. Dane osobowe każdego z uczestników konkursu zgłoszonych w projekcie w ramach zespołu będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe uczestników zespołu wolontariackiego zgłoszonego przez Lidera, będą przetwarzane na podstawie porozumienia wolontariackiego (umowy) zawieranego z każdym z uczestników. Umowa z wolontariuszem będzie zawierana po wyłonieniu zwycięskiego zespołu grupy w Konkursie.
 3. Zgodnie z art. 46.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) Fundacja CEMEX ma obowiązek ubezpieczyć wolontariuszy biorących udział w projektach wolontariackich, których czas trwania jest krótszy niż 30 dni. W związku z powyższym dane osobowe uczestników oraz Wnioskodawcy będą udostępnione do zakładu ubezpieczeń, z którym Fundacja CEMEX aktualnie współpracuje w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie, dostępnych jest w polityce prywatności Fundacji CEMEX (na stronie: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,polityka-prywatnosci.html).

 

§ 43.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, kod pocztowy 02-255. Informujemy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018r. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Kontakt w sprawie realizacji powyższych praw pod adresem mailowym: privacy_poland@cemex.com.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności Fundacji CEMEX (na stronie: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,polityka-prywatnosci.html).

 

§ 44.

Członkowie Zespołów uczestniczących w Konkursie poprzez dostarczenie do Organizatora Zgłoszenia do Konkursu akceptują treść niniejszego Regulaminu.

Współpracują z nami:
Realizacja: kotaniastudio.pl
^ Powrót do góry strony