Nasze cele


Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” powstała z myślą o lokalnych inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe. Współpracujące z nami instytucje działają na rzecz dobra publicznego w obszarach:

pic_cele08.jpg ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
pic_cele05.jpg działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pic_cele10.jpg nauki, edukacji, oświaty i wychowania
pic_cele04.jpg krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
pic_cele03.jpg upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pic_cele09.jpg kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
pic_cele06.jpg pomocy społecznej w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej
pic_cele07.jpg pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
pic_cele11.jpg ochrony i promocji zdrowia
pic_cele02.jpg działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pic_cele01.jpg rozwoju wolontariatu pracowniczego
pic_cele12.jpg promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Sprawozdania z działalności Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość jest dostępne w siedzibie Fundacji, Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.