Wspierane projekty i organizacje


Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wspiera projekty z zakresu edukacji, wolontariatu, projektów obywatelskich, ekologii, sportu i kultury.

Poniżej znajdują się opisy wspartych przez nas projektów. Pełną listę dofinansowanych inicjatyw od 2009 roku znajdziecie tutaj (Konkurs Grantowy dla organizacji pozarządowych i szkół) oraz tutaj (Wolontariat Pracowniczy CEMEX).

Przykłady realizowanych projektów „Fabryki Pomysłów”

PROJEKTY SZKOLNE


o_wolontariacie03a.jpgCeramiczna rakieta do przyszłości – warsztatowy projekt plastyczno-sportowy, którego adresatami byli uczniowie chełmskich szkół oraz wychowankowie lokalnego Domu Dziecka, a w szczególności ci, którzy mają specyficzne problemy w uczeniu się.

Kolorowo i zdrowo – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej o zdrowym odżywianiu, zakończone warsztatami - organizacją straganu ze zdrową żywnością i wystawą prac wykonanych z warzyw i owoców.

o_wolontariacie03a.jpgZdrowo i ekologicznie – działamy artystycznie –Dzieci i młodzież pod okiem profesjonalisty zgłębiały tajniki sztuki aktorskiej - uczyły się emisji głosu, pracowały nas dykcją, odgrywały scenki i przygotowały spektakl profilaktyczny poświęcony problemowi alkoholizmu.

Znam śpiewająco język angielski  - nauka języka obcego dla dzieci połączona z nauką śpiewu i zabawą.

EKOLOGIA


o_wolontariacie03a.jpgKajakowa Akademia Przyrodnika – Celem projektu było zdobycie przez uczestników warsztatów praktycznej wiedzy nt. zagadnień związanych z ochroną przyrody, a także poznanie warsztatu pracy przyrodnika z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Terenowy charakter zajęć połączony z niestandardowym sposobem podróży – kajakami

Ochrona i monitoring rzadkich gatunków ptaków na Lubelszczyźnie - W ramach projektu przeprowadzono monitoring gatunków strefowych - > 300 stanowisk: bielika, puchacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego, gadożera

o_wolontariacie03a.jpgWśród Drzew Żyjemy - Głównym celem projektu była aktywizacja i podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców w dziedzinie zrównoważonego rozwoju poprzez dbałość o istniejącą zieleń miejską i podejmowanie działań w kierunku jej ochrony.

Śledź śmieć od sklepu do wysypiska Uczestnicy warsztatów uczyli się segregacji odpadów poprzez zabawę – wyposażeni w wędki śpieszą z pomocą zanieczyszczonemu odpadami strumieniowi, wyłowione z niego śmieci segregują, a następnie umieszczały w odpowiednich pojemnikach. Zdobytą wiedzę utrwalały poprzez udział w wielkoformatowej grze planszowej. W ramach projektu zorganizowano ścieżkę edukacyjną - wyznaczoną na terenie sortowni odpadów

PROJEKTY OBYWATELSKIE


o_wolontariacie03a.jpgBędzie bezpieczniej – program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zorganizowano turystyczny rajd samochodowy bezpiecznych kierowców oraz przeprowadzono szereg pokazów połączonych z konkursami wiedzy o bezpiecznym zachowaniu na drodze.

Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańcom schroniska dla bezdomnych – w ramach projektu wyremontowano cały budynek. Prace samodzielnie wykonali mieszkańcy schroniska, co było drugim celem działania – czyli aktywizację społeczno-zawodową.

Rodzina Bez Problemów – program naprawy dysfunkcji rodzinnych, w który włączeni zostali rodzice wraz z dziećmi. W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne, uczące empatii, pokazujące wzorce zachowań oraz uczące sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. Dla uczestników zorganizowano wspólne wyjścia integracyjne.

EDUKACJA


o_wolontariacie03a.jpgZatrudnienie Fundrisera – celem projektu było wyedukowanie lokalne organizacje pozarządowe w aspekcie efektywnego pozyskiwania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej.

Zielone Szkoły – zapoznanie młodzieży lokalnym ekosystemem i formami jego ochrony. W ramach projektu zorganizowano liczne gry i wycieczki edukacyjne, m.in. do Cementowni Chełm.

Bezpieczniej z CEMEX-em – warsztaty dla młodzieży z udzielania pierwszej pomocy

Siła Wiedzy – stworzenie cyklu materiałów dydaktycznych z poradami prawnymi, pokazujących jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą lub organizację pozarządową.

KULTURA


o_wolontariacie03a.jpgChełmski Dom Kultury Kuźnią Muzycznych Talentów – wyposażenie sali prób w sprzęt muzyczny. Ćwiczą w niej młode zespoły doskonaląc swój warsztat. Na zakończenie projektu dla lokalnej społeczności zorganizowano koncert pokazowy.

Nie święci garnki lepią, czyli pamięć o kresowych umiejętnościach i smakach – cykl kursów o zapomnianych umiejętności – garncarstwie, hafciarstwie, wikliniarstwie, oraz przyrządzaniu dawnych potraw. W ramach projektu zorganizowano również pomoc materialno-dydaktyczną w postaci książek dla Polaków mieszkających w zachodniej Ukrainie. Zwieńczeniem projektu był Festiwal Kresowy

SPORT


o_wolontariacie03a.jpgOrganizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Popularyzacja zapasów jako formy spędzania wolnego czasu. 29 zawodników i zawodniczek klubu (cement Gryf) powołanych zostało do kadry narodowej

Działalność Klubu Sportowego – sekcja piłki siatkowej – utworzenie w ramach klubu sportowego sekcji piłki siatkowej

o_wolontariacie03a.jpgRodzina Bez Problemów – program naprawy dysfunkcji rodzinnych, w który włączeni zostali rodzice wraz z dziećmi. W ramach projektu zorganizowano warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne, uczące empatii, pokazujące wzorce zachowań oraz uczące sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. Dla uczestników zorganizowano wspólne wyjścia integracyjne.

Rajdy Rowerowe – projekt popularyzujący aktywną formę spędzania wolnego czasu. Rajdy kończą się konkursem dla dzieci z zakresu znajomomości przepisów ruchu drogowego.
Przykłady realizowanych projektów wolontariackich
W uśmiechniętym dziecku - zdrowy duch to program pomocy dla Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Projekt zainicjowany przez Jarosława Mruka zakłada modernizację świetlicy oddziału – malowanie, przygotowanie stanowisk zabaw, doposażenie pomieszczenia i stworzenie miejsca do gier zespołowych. Poprawa estetyki pomieszczenia ma wesprzeć rozwój intelektualny chorych dzieci oraz sprawić, że miejsce to będzie dla nich bardziej przyjazne. Oprócz lidera w projekcie bierze udział 15 wolontariuszy, w tym 10 pracowników CEMEX.

Odnowienie pomieszczeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego Hospicjum Domowego im Ks. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie to akcja dedykowana dla 25 podopiecznych Hospicjum korzystających z wypożyczalni. Remont składa się z położenia tynków, skucia i odmalowania ścian. Dzięki odnowieniu pomieszczeń wypożyczany sprzęt specjalistyczny będzie składowany w czystych i bezpiecznych warunkach. W projekcie bierze udział 9 wolontariuszy (w tym 7 pracowników CEMEX), a liderem projektu jest Magdalena Kojder.

Pomoc przy realizacji imprezy „Olecka 13- bieg Wiewiórczą Ścieżką” to akcja autorstwa Beaty Lewandowskiej i jej 15-osobowego zespołu wolontariuszy (w tym 14 pracowników CEMEX). Grupa oferuje pomoc przy organizacji trzynastokilometrowego biegu wokół jeziora Olecko Wielkie. Do zadań wolontariuszy należy posprzątanie trasy wokół jeziora, sprawdzenie stanu technicznego ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, ewentualne naprawy nawierzchni, oznakowanie trasy, ustawienie punktów z napojami, pomoc w przygotowaniu zawodników do biegu i dodatkowo wsparcie finansowe przy zakupie nagród. Celem całej imprezy jest promocja ekologii i zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów długich.

Poprawienie wizerunku budynku klubu sportowego GKS Unia Rędziny to projekt, którego celem jest uporządkowanie terenu oraz odnowienie elewacji obiektu. Lider Mariusz Palarz dedykuje pomoc szerokiej grupie odbiorców: członkom klubu sportowego, piłkarzom, gościom oraz uczestnikom zawodów sportowych. Projekt dwóch pracowników CEMEX zakłada usunięcie krzaków i innych roślin z okolicy budynku, uszczelnienie izolacji elewacji budynku, wykonanie odpływu dla wody opadowej oraz umieszczenie tablic o zakazie wywożenia śmieci na przyległym terenie. Remont ma zniwelować negatywny wpływ wilgoci na zdrowie użytkowników lokalu.

Urocze Słoneczka to projekt, który ma na celu odrestaurowanie i zwiększenie funkcjonalności sal wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 100 w Krakowie. Oprócz odnowienia pomieszczeń (sal zajęć, szatni i klatki schodowej) projekt składa się z doposażenia oraz udekorowania ich przez dzieci. Cała akcja koordynowana przez Piotra Kurzydyma ma poprawić komfort podopiecznych poddawanych terapii oraz ułatwić pracę personelu przedszkola.

Nie dajmy się chorobie - aktywne lato z CEMEX-em to projekt polegający na organizacji jednodniowego wypoczynku dla rodzeństwa dzieci objętych opieką hospicjum domowego ALMA SPEI w Krakowie. Wycieczka składa się ze zwiedzania kopalni Lipówka w Rudnikach, zajęć przyrodniczych, gier i zabaw rekreacyjnych, pikniku na świeżym powietrzu. Możliwa jest także wizyta w kinie 3D bądź zwiedzanie jednego z zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Cały wyjazd stanowi ciekawą przygodę wakacyjną dla dzieci, które na co dzień żyją w cieniu choroby rodzeństwa i permanentnej troski rodziny. Liderem projektu jest Konrad Sabal, a pomaga mu 6 wolontariuszy-pracowników CEMEX.

Piknik rodzinny z „Alma Spei” to jednodniowa impreza rodzinna dedykowana podopiecznym hospicjum oraz ich rodzicom i zdrowemu rodzeństwu. Głównym celem projektu jest zorganizowanie atrakcji (np. zawodów sportowo-zręcznościowych), które będą szansą dla rodzin na wspólne spędzenie czasu poza domem, oderwanie myśli od cierpienia i smutku związanego z chorobą dziecka, a także na przełamywanie barier w kontaktach z ciężko chorymi. W projekcie bierze udział 6 wolontariuszy (w tym 5 pracowników CEMEX) oraz lider Wojciech Korzeń.

BeKa-Dezerterzy 2014 to projekt polegający na wsparciu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ochronie bioróżnorodności rezerwatu przyrody „Beka” w okolicy wytwórni betonu CEMEX w województwie pomorskim. Akcja jest kontynuacją i rozszerzeniem działań wolontariuszy z zeszłych lat, a jej główny cel to pomoc w ochronie cennych przyrodniczo łąk, które są ważnym terenem lęgowym wielu chronionych gatunków ptaków. Zadaniem 15 wolontariuszy, w tym 12 pracowników CEMEX, jest wykonanie zabiegów ochronnych (między innymi koszenia i grabienia trzciny, remontowania i rozbudowy ogrodzenia stałego w rezerwacie, montażu pastucha elektrycznego, malowania ogrodzenia i ram tablic edukacyjnych drewnochronem) pod nadzorem pracowników OTOP. Liderem projektu jest Małgorzata Kaźmierczak.

ŚWIETLICOWY TEATR - I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ARTYSTĄ Z WIELKIM SERCEM to prezentacja artystyczna w formie widowiska teatralnego angażującego zaproszone dzieci do współuczestnictwa. Wolontariusze projektu (grupa 11 osób, w tym 2 pracowników CEMEX, pod przewodnictwem Anety Kupczak) ma przygotować i zamontować barwne oświetlenie sceny. Projekt przewiduje także zakup materiałów scenograficznych, z których wolontariusze przygotują dekoracje i uzupełnią zaplecze teatralne w postaci kostiumów. Adresatem działań są dwie grupy wiekowe z Bielska-Białej: młodsza - dzieci z klas I-III i starsza - dzieci z klas IV-VI. Celem działań jest przeniesie młodych aktorów w radosny, kolorowy i pełen przygód świat fantazji, a także stymulacja ich artystycznego rozwoju.

Biegi Oruńskie w Gdańsku. Szlakiem Oruńskich Pomników Przyrody to projekt, którego celem jest promowanie biegania jako jednej z form aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zapoznawanie mieszkańców z dziedzictwem naturalnych zasobów. Grupę docelową akcji stanowi lokalna społeczność dzielnicy Gdańsk Orunia. Do dzieci i młodzieży szkolnej kierowane są podchody koncentrujące się wokół pomników przyrody na Oruni, a dorośli i seniorzy mają możliwość wzięcia udziału w biegach. 18 wolontariuszy (w tym 6 pracowników CEMEX) koncentruje się na pomocy w organizacji obu przedsięwzięć. Liderem projektu jest Michał Grys.

Duży uśmiech dla małych dzieci z Chełma to akcja zakładająca wsparcie Domu Małych Dzieci oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka skierowanego do ich podopiecznych. Autorka projektu Hanna Błaszczuk za cel stawia sobie pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji i wspieranie wychowanków, którym na co dzień brakuje rodzicielskiej miłości. Działanie 18 wolontariuszy (w tym 6 pracowników CEMEX) polega na przygotowaniu i prowadzeniu gier , zabaw sportowych i zręcznościowych, konkursów plastycznych, zakupie i wręczeniu upominków dla uczestników oraz obsłudze grilla podczas imprezy.

"CEMEX nie próżnuje sportową integrację buduje" I INTEGRACYJNA SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY CHEŁM 2014 to impreza sportowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Chełma i powiatu chełmskiego. Spartakiada przewiduje udział w zawodach 7 szkół z oddziałami integracyjnymi ( szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej) oraz 2 ośrodków specjalnych - liczba uczestników szacowana jest na około 120 dzieci i młodzieży. Dzieci sprawdzają się w konkurencjach lekkoatletycznych , dla uczestników przewidziane są nagrody i poczęstunek. Liderem projektu jest Edyta Dworak, a w działaniach wezmę udział w sumie 22 osoby, w tym 8 pracowników CEMEX. Celem imprezy sportowej i działań wolontariuszy jest integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz popularyzacja lekkoatletyki.

„Noce z książką” to cykl trzech nocnych spotkań z młodymi czytelnikami - dziećmi i młodzieżą z gminy Rędziny. Zespół 6 wolontariuszy (w tym 4 pracowników CEMEX) pragnie wesprzeć projekt poprzez zakup artykułów spożywczych, materiałów przeznaczonych na warsztaty oraz poprzez pomoc w przeprowadzeniu gry terenowej i zabaw tematycznych. Celem programu wolontariatu jest integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk, rozwijanie wrażliwości, zainteresowań czytaniem, ożywienie i wzbogacenie form pracy z czytelnikiem najmłodszym. Liderem projektu jest Bożena Cieślik.

"CEMEX DZIECIOM Z PORAŻENIEM MOZGOWYM" to projekt polegający na odnowieniu chełmskiego ośrodka służącego rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnych dzieci. Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie powierzchni sali do ćwiczeń oraz pośrednio przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z chorobami niepozwalającymi na normalne ich funkcjonowanie w społeczeństwie. W projekcie bierze udział 7 wolontariuszy (w tym 6 pracowników CEMEX), a liderem jest Zbigniew Martyniuk.

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu to projekt, którego celem jest poprawa estetyki przed budynkiem szkoły, budowa świadomości ekologicznej i angażowanie młodzieży szkolnej w utrzymanie ładu i porządku na terenie placówki oraz kreowanie proekologicznego wizerunku szkoły. Wolontariusze chcą pomóc w osiągnięciu tych zamierzeń poprzez przygotowanie podłoża do posadzenia krzewów i drzewek, wybór i zakup sadzonek, podłoża oraz kory i uporządkowanie terenu. Liderem projektu jest Bożena Cieślik, a w akcji uczestniczy 7 wolontariuszy, w tym 4 pracowników CEMEX.

Paczki Mikołajkowo - Świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Chorzenicach to kontynuacja programu pomocy potrzebującym dzieciom z gminy Kłomnice. Zespół 6 wolontariuszy (w tym 5 pracowników CEMEX) ma zorganizować paczki mikołajkowo – świąteczne - przede wszystkim zakupić potrzebne artykuły (dobra codziennego użytku), przygotować paczki i wręczyć je dzieciom. Działania wolontariuszy stanowią miły i radosny akcent przed Świętami Bożego Narodzenia. Liderem projektu jest Bożena Cieślik.

II Gminny Marszobieg Przełajowy - Rudniki 2014r. to kontynuacja promocji ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w kamieniołomie „Lipówka”. Celem akcji jest popularyzacja biegów przełajowych oraz Nordic Walking, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska lokalnego (młodzieży szkolnej, mieszkańców gminy). Wolontariusze przyczynią się do osiągnięcia tych celów poprzez zamówienie i zakup statuetek, medali i nagród, koszulek z nadrukiem dla uczestników marszobiegu, przyjmowanie zapisów na biegi z podziałem na kategorie, pomoc w przeprowadzaniu marszobiegu. Oprócz lidera Bożeny Cieślik, w projekcie bierze udział 6 wolontariuszy, w tym 4 pracowników CEMEX.

Zorganizowanie wieczornicy literackiej poświęconej Marii Konopnickiej – patronce szkoły z udziałem uczniów i ich rodziców pt. „MARIA KONOPNICKA – poetka dziecięcej radości”. Akcja autorstwa Bożeny Cieślik adresowana jest do dzieci Szkoły Podstawowej w Koninie, między innymi również dzieci pracowników CEMEX Cementowni RUDNIKI i ich rodziców. Oprócz przeprowadzenia spotkania, grupa 5 wolontariuszy-pracowników CEMEX ma zakupić sprzęt nagłaśniający, artykuły spożywcze, elementy dekoracyjne oraz płyty CD z nagraniami twórczości pisarki. Impreza ma na celu uwrażliwianie na piękno poezji oraz poszerzanie horyzontów poznawczych i społecznych dzieci. W programie spotkania znajdą się : głośne czytanie utworów w wykonaniu uczniów rodziców i nauczycieli, wspólne malowanie ilustracji do prezentowanych tekstów ,przedstawienie teatralne wybranych fragmentów utworów, wspólne słuchanie fragmentów wybranych utworów i odgadywanie ich tytułów.

VIII RODZINNY RAJD ROWEROWY - RUDNIKI 2014 polega na wsparciu cyklicznej imprezy poprzez zaangażowanie wolontariuszy w dwa etapy realizacji projektu. Dziesięcioosobowa grupa (w tym 9 pracowników CEMEX) pod przewodnictwem Edyty Teperskiej ma przygotować rajd - wybrać i zakupić koszulki, statuetki i nagrody dla uczestników, opracować i przygotować trasy rajdu, rozwiesić plakaty promujące rajd, zamówić poczęstunek oraz koordynować rajd w dniu imprezy. Rajd ma na celu upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, sposobów ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zasad zachowania w ruchu drogowym. Projekt umacnia też współpracę między szkołą, środowiskiem lokalnym, samorządem gminnym i firmą CEMEX.

Bezpieczna zabawa najmłodszych w Zalesiu Golczowskim to projekt polegający na wykonaniu ogrodzenia placu, na którym znajduje się plac zabaw i boisko sportowe. Zespół 3 wolontariuszy-pracowników CEMEX za cel stawia sobie zapewnienie bezpiecznej zabawy i gier sportowych dzieci i młodzieży przy ruchliwej drodze, na której odbywa się wywóz materiału z kopalni Jaroszowiec. W skład akcji wchodzą następujące działania: zakup paneli ogrodzeniowych, bramy wjazdowej oraz furtki komunikacyjnej, wykonanie wykopów pod słupki ogrodzeniowe oraz osadzenie ich i zabetonowanie, montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką, osadzenie bramy wjazdowej i furtki komunikacyjnej, niwelacja terenu wokół ogrodzenia. Liderem projektu jest Paweł Krawczyk.

o_wolontariacie01a.jpgSpotkania Okrągłego Stołu Fundacji CEMEX

Cyklicznie organizujemy spotkania w głównych lokalizacjach CEMEX, zapraszając na nie lokalne organizacje pozarządowe i szkoły. W trakcie spotkań przedstawiamy cele i zasady działania naszej Fundacji oraz rozmawiamy o propozycjach zmian w Konkursie Grantowym. Stałym elementem jest cześć dyskusyjna, gdzie przedstawiciele lokalnych organizacji podejmują między sobą dyskusje na tematy dla nich istotne. Tym samym, spotkania te przybrały kształt unikalnego forum wymiany wiedzy, doświadczeń i networkingu.

o_wolontariacie03a.jpgPikniki Edukacyjne

Staramy się uwrażliwić naszych interesariuszy na kwestie BHP i Ekologii. W tym celu każdego roku organizujemy pikniki edukacyjne obejmujące swoją tematyką BHP oraz Ochronę Środowiska. Na piknik zapraszamy pracowników CEMEX, ich rodziny, przedstawicieli lokalnej społeczności i ekspertów zewnętrznych (np. straż pożarna).