Statut Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zwana dalej w treści Statutu Fundacją została utworzona przez CEMEX Polska Sp. z o.o. w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marią Kokoszczyńską w dniu 20 marca 2009r. za numerem repertorium A nr 1034/2009.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
 2. Za zgodą Fundatora Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomoc w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja została powołania w celu prowadzenia działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. 1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 2. 2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 3. 3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 4. 4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. 5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. 6) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 7. 7) pomocy społecznej w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 8. 8) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 9. 9) ochrony i promocji zdrowia,
 10. 10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. 11) propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 12. 12) rozwoju wolontariatu pracowniczego.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) 1) propagowanie zasad ochrony środowiska poprzez konkursy i szkolenia ekologiczne,
  2) organizowanie i uczestnictwo w programach ochrony zwierząt i roślin,
  3) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom dotyczącym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  4) organizację i wspieranie imprez służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
  5) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom naukowym i edukacyjnym oraz placówkom oświatowym,
  6) fundowanie stypendiów w szczególności w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  7) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności w formie wycieczek krajoznawczych oraz obozów i kolonii,
  8) dofinansowywanie kursów języków obcych w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
  9) organizację zawodów sportowych i rekreacyjnych w szczególności z udziałem dzieci i młodzieży,
  10) wspieranie budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz placów zabaw,
  11) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom z zakresu kultury i sztuki,
  12) wspieranie projektów odnowy i konserwacji dóbr kultury i tradycji,
  13) finansowanie poprzez darowizny pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
  14) dokonywanie darowizn finansowych i rzeczowych dla ofiar katastrof oraz klęsk żywiołowych,
  15) prowadzenie i wspieranie programów oraz projektów służących propagowaniu zdrowego trybu życia,
  16) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali i poradni specjalistycznych będących publicznymi zakładami opieki społecznej,
  17) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
  18) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom z zakresu, aktywizacji zawodowej i społecznej, edukacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  19) wspieranie wszelkich projektów poprawiających bezpieczeństwo na drodze,
  20) prowadzenie oraz wspieranie projektów z udziałem wolontariatu pracowniczego, a także upowszechnianie zasad wolontariatu pracowniczego w tym poprzez konkursy grantowe dla pracowników dotyczące wolontariatu pracowniczego oraz imprezy integracyjne dla wolontariuszy.
 2. Fundacja prowadzi działalność opisaną w ust. 1 w formie działalności nieodpłatnej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym o jej ustanowieniu.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. 1) darowizn, spadków, zapisów,
 2. 2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. 3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. 4) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
  1) Rada Fundacji,
  2) Zarząd Fundacji.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.


RADA FUNDACJI

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 4 do 10 członków powoływanych przez Fundatora na okres 2 letniej kadencji.
 3. Członkowstwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady.
 4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) podjęcia pracy lub zajęcia, których charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Rady,
  3) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Rady,
  4) niespełnienia funkcji członka Rady przez okres dłuższy niż jeden rok lub nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych prawidłowo zwołanych posiedzeniach Rady,
  5) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
  6) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 5. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać warunki określone w art. 20 pkt. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 16

 1. Do Rady Fundacji należy:
  1) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
  2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  6) uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu,
  7) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
  8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
  9) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
 2. W celu wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
  1) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
  2) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
  3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 17

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

§ 18

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w szczególności celu składania wyjaśnień.

§ 19

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 20

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.


ZARZĄD FUNDACJI

§ 21

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z dwóch do pięciu członków i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundacji, za wyjątkiem za wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu Fundacji, który jest powoływany przez Fundatora,
 2. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
  1) złożenia rezygnacji,
  2) podjęcia pracy lub zajęcia, których charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu,
  4) trwałego niespełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  5) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  6) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 22

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Prezes Zarządu z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 24

Zarząd:

 1. 1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. 2) opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 3. 3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. 4) sprawuje Zarząd majątkiem Fundacji,
 5. 5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. 6) zatrudnia pracowników Fundacji oraz określa ich warunki zatrudnienia,
 7. 7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
 8. 8) odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki Fundacji,
 9. 9) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i innych fundacji po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.
 10. 10) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz jej połączenia.
 11. 11) powołuje kierowników zakładów Fundacji oraz zatwierdza regulaminy organizacyjne takich zakładów.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.

§ 26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał konieczna jest obecność, co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 27

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji, zastrzeżeniem, że o ile członkowie Zarządu nie są pracownikami mogą pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. Wynagrodzenie członków Zarządu nie może przekraczać 1,5 –krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcyjnej gospodarki.


ZMIANA STATUTU

§ 28

Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji,

§ 29

Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji. Opinia Zarządu Fundacji powinna być udzielona na piśmie Fundatorowi w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Fundatora o treści proponowanych zmian.
 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

 1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Fundacji nie wolno przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Fundacji nie wolno zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, a także od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 31

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ona powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji, to jest organizacji zajmującej się ekologią, ochroną zwierząt lub ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 33

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Niniejszy Statut Fundacji został nadany przez Fundatora CEMEX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 20 marca 2009r. oraz zmnieniony został w dn. 02.05.2011 r. z własnej inicjatywy Fundatora po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Fundacji.

pdf Statut Fundacji CEMEX "Budujemy Przyszłość" [PDF]