Regulamin Konkursu


Regulamin Konkursu o dotację przyznawaną przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
w roku 2020

 

Organizator Konkursu
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, Krakowiaków 46, kod pocztowy 02-255, NIP 522-291-68-77, REGON 141811189, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ pod nr KRS 0000327696
www.budujemyprzyszlosc.org.pl
www.facebook.com/FundacjaCemex
Nazwa konkursu
Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”
Nabór – rok 2020
Cel konkursu
Wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, realizowanych w następujących miastach i gminach:

* Białystok
* Gmina Bierawa (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
* Gmina Borzęcin (powiat brzeski)
* Miasto Chełm
* Gmina Chełm (powiat chełmski)
* Gmina Cisek (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
* Gmina Czerwin (powiat ostrołęcki)
* Czechowice-Dziedzice
* Częstochowa
* Gmina Dorohusk (powiat chełmski)
* Gdańsk (dzielnice: Orunia-Św.Wojciech-Lipce, Rudniki,)
* Gdynia (dzielnica Wielki Kack)
* Gorzów Wielkopolski
* Gmina Kamień (powiat chełmski)
* Gmina Klucze powiat olkuski)
* Kostrzyn nad Odrą
* Kąty Wrocławskie (powiat wrocławski)
* Gmina Komorniki (powiat poznański)
* Konstantynów Łódzki
* Kościerzyna powiat kościerski)
* Kraków (dzielnica: Dębniki, Wzgórza Krzesławickie)
* Gmina Leśniowice (powiat chełmski)
* Lublin
* Łomża
* Łódź (dzielnica Górna)
* Gmina Kłomnice (powiat częstochowski)
* Gmina Mstów (powiat częstochowski)
* Mysłowice
* Myślenice
* Olsztyn
* Ostrołęka
* Pruszków
* Gmina Raszyn (powiat pruszkowski)
* Gmina Rędziny (powiat częstochowski)
* Rydułtowy (powiat wodzisławski)
* Rzeszów
* Siemianowice Śląskie
* Sieradz
* Gmina Skarszewy (powiat starogardzki)
* Słubice
* Szczecin
* Gmina Szczurowa (powiat brzeski)
* Gmina Troszyn (powiat ostrołęcki)
* Tarnów
* Tomaszów Lubelski
* Tychy
* Trąbki Wielkie (powiat gdański)
* Gmina Urzędów (powiat kraśnicki)
* Warszawa (dzielnice: Mokotów, Białołęka, Rembertów)
* Zabrze
Podmioty uprawnione

Statutowo:
 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.
 6. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.).
 7. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).
 8. Gminne ośrodki kultury działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami).
Terminy składania ofert, rozstrzygnięć i realizacji projektów
W Konkursie biorą udział projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31.12.2020 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to okres do końca roku szkolnego 2020/2021).

Formularz wniosku należy złożyć: od godz. 12:00 w dniu 10.02.2020 r. do 06.03.2020 r. do godz. 24:00

Ogłoszenie wyników nastąpi: do 06 maja 2020 r.

Pierwszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektów: 18.05.2020 r.
Rodzaje realizowanych projektów
Rodzaj I - Edukacja
Rodzaj II - Ekologia
Rodzaj III - Kultura
Rodzaj IV - Programy obywatelskie
Rodzaj V - Sport
Rodzaj VI - Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)

Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi Wnioskodawcy.
Obszary działania powinny dotyczyć m.in.:
* wyrównywania szans edukacyjnych
* wsparcia rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
* zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
* budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa
* wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
* programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
* zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
* inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.
 
Typ dotacji
Typy dotacji:
- maksymalnie do 8 tys. złotych brutto

Każdy Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ciągu jednego naboru.
Kategorie Wnioskodawców
 1. Wnioskodawca, który otrzymał już wcześniej dotacje od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 2. Wnioskodawca, który nigdy wcześniej nie otrzymał dotacji od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Kryteria oceny
Ocena merytoryczna
* zgodności merytoryczna projektu z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi Wnioskodawcy
* oryginalność projektu
* przydatność realizowanego projektu dla społeczności lokalnej
* znaczenie projektu dla adresatów
* wpływ społeczny realizowanych działań
* liczba beneficjentów i uczestników projektu
* liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt
* trwałość rezultatów projektu
* możliwość samodzielnej kontynuacji projektu przez Wnioskodawcę po jego zakończeniu
* sposoby promocji projektu oraz skala promocji
Maksymalnie: 18 pkt.

Ocena finansowa
* rodzaje i zasadność przedstawionych w projekcie kosztów
* partycypacja Wnioskodawcy w kosztach projektu poprzez własne zaangażowanie
* rzetelność sporządzonego budżetu
* w przypadku Wnioskodawców, którzy otrzymali grant we wcześniejszych Konkursach Grantowych, ocenie będzie podlegać terminowość i sposób rozliczenia uprzednio otrzymanych środków
* Stosunek wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt do pozostałych kosztów projektu
Maksymalnie: 8 pkt.

Ocena pomocnicza
* dotychczasowa aktywność Wnioskodawcy w sferze realizacji podobnych działań i projektów
* liczba projektów realizowanych w ramach programu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” w poprzednich latach
* w przypadku Wnioskodawców kategorii 1. z pozycji „Kategorie Wnioskodawców”, ocenie będzie podlegać terminowość i wykonanie wcześniej realizowanych projektów
* działania promocyjne i zaangażowanie promocję rezultatów projektu”
Maksymalnie: 3 pkt.
 
Kwoty dotacji
Kwota dotacji z Konkursu Grantowego nie może przekroczyć 90% całościowych projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia minimum 10% kosztów finansowych realizowanego projektu z innych źródeł.

W procesie rozdzielania środków finansowych na wybrane w Konkursie wnioski, Rada Fundacji może przyznać kwotę niższą niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę, jeśli uzna, iż cele projektu mogą zostać osiągnięte przy niższym wsparciu finansowym.

Dotacja udzielana jest w złotych polskich w wysokości brutto.
 
Koszty kwalifikowane
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” przekazuje środki finansowe na pokrycie części kosztów realizacji projektu. Wszelkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, a związane z realizacją projektu (zgodne z kosztorysem) winny być udokumentowane dokumentami księgowymi.
Z dotacji można pokryć wyłącznie uzasadnione, realne koszty realizacji projektu. Wszystkie koszty muszą być bezpośrednio związane z projektem.
Odsetki bankowe od kwoty dotacji lub jej części złożonej na rachunku bankowym Wnioskodawcy, powinny być wydatkowane na realizację projektu.
Koszty, które nie będą dofinansowane:
* wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych
* kary, grzywny i odsetki karne * deficyty zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć
* zakup budynków lub lokali, zakup gruntów (nieuzasadnione w projekcie)
* zadania i zakupy inwestycyjne (niezwiązane z projektem)
* koszty utrzymania biura Wnioskodawcy
* działalność gospodarcza Wnioskodawcy
* działalność polityczna i religijna.
Formularz wniosku i załączniki
Formularz wniosku:
 1. Każdy Wnioskodawca może w ciągu jednego naboru złożyć jeden formularz wniosku.
 2. Wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl formularza wniosku (w sposób elektroniczny), jest warunkiem przystąpienia do Konkursu.
 3. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku należy starannie zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku.
 4. Formularz wniosku należy wypełnić za pomocą Generatora Formularza Wniosku na stronie internetowej www.budujemyprzyszlosc.org.pl i po jego wypełnieniu przesłać do Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 5. Formularz wniosku nie będzie przyjmowany inną drogą niż poprzez Generator na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl. Formularz wniosku wysłany pocztą, kurierem, faksem etc nie będzie brał udziału w Konkursie.
 6. Wypełniony formularz wniosku dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy spełnia wymogi formalne – tj. gdy w systemie zapisany został prawidłowo wypełniony formularz wniosku.
 7. Podane w formularzu wniosku informacje winny umożliwić ocenę projektu zgodnie z kryteriami oceny podanymi w Regulaminie Konkursu.
 8. Wszystkie pola formularza wniosku muszą być wypełnione.
 9. Formularz wniosku winien być podpisany przez osobę uprawnioną statutowo bądź upoważnioną w tym celu (komputerowo wpisać imię i nazwisko).
 10. Złożenie formularza wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 11. Wnioskodawca ma obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy oraz danych osobowych osób ją reprezentujących (nazwy, adresu Wnioskodawcy, nazwiska, funkcji reprezentanta i innych informacji w obrębie treści złożonego projektu) poprzez zaznaczenie zgody w formularzu aplikacyjnym. Nieudzielenie zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

Załączniki:
 1. Za prawidłowo wypełniony formularz wniosku uznaje się wyłącznie formularz zawierający wymagane załączniki:
  * odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących
  * sprawozdanie merytoryczne i finansowe (informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok)
  Wnioskodawca działający krócej niż rok i nieposiadający powyższych sprawozdań jest zobowiązany złożyć listę najważniejszych dokonań oraz informację o źródłach i wysokości osiągniętych przychodów w okresie od swojego powstania do złożenia formularza wniosku
  * umowa partnerska lub oświadczenie partnera, z którym projekt będzie realizowany
  * w przypadku placówek oświatowych, wymagane załączniki to dokument potwierdzający powołanie placówki edukacyjnej oraz dokument potwierdzający powołanie dyrektora na funkcję osoby zarządzającej placówką oświatową
 2. Załączniki powinny być zeskanowane (dokumentów nie należy fotografować aparatem ani telefonem lub też zapisywać przy pomocy innych urządzeń) i wyeksportowane (dołączone) podczas wypełniania formularza wniosku na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 3. Skany załączników powinny być robione z kompletnych i oryginalnych dokumentów lub ich potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii. Wnioskodawca naniesie na każdej stronie załącznika swój podpis i pieczęć.
 4. Obligatoryjny wymóg formalny - do elektronicznego formularza wniosku muszą być dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 5. Załączniki nie będą przyjmowane inną drogą. Nie należy ich wysyłać pocztą, kurierem, faksem etc.
 6. Wszystkie przesłane załączniki powinny być dobrej jakości - czytelne. Ich łączna waga nie powinna przekraczać 2 MB.

  Wnioski niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu (m.in. brak wymaganych załączników lub przesłanie nieczytelnych załączników) nie będą kwalifikowane do oceny.
Tryb wyboru
 1. Złożony formularz wniosku poddany jest ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej. Spełnienie obydwu warunków klasyfikuje projekt do dalszej oceny konkursowej.
 2. Formularz wniosku prawidłowy pod względem formalnym i merytorycznym, opiniowany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” po zapoznaniu się z opinią Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz Komisji Konkursowej.
 4. Wyniki Konkursu publikowane są na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 5. Od podjętych decyzji, przyznania bądź nie przyznania dotacji, nie przysługuje odwołanie.
 6. Przesłany formularz wniosku wraz z załącznikami (niezależnie od wyniku Konkursu) nie zostanie zwrócony Wnioskodawcy.
 7. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” nie przesyła do Wnioskodawców raportów z indywidualnej oceny wniosków ani nie informuje o powodach nieprzyznania dotacji.
Warunki zawarcia Umowy Dotacji i jej realizacja
 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu Umowy Dotacji (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem).
 2. W przypadku przyznania przez Komisję Konkursową niższej kwoty grantu niż wnioskowana przez Wnioskodawcę, przed podpisaniem Umowy Dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia drogą mailową w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, nowego kosztorysu i harmonogramu projektu. Kosztorys ma być dostosowany do wielkości przyznanej Dotacji. Niepodjęcie ww. czynności przez Wnioskodawcę w wyznaczonym 7 dniowym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania.
 3. Umowa jest zawierana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników i obowiązuje w czasie całego okresu realizacji projektu.
 4. Wnioskodawca otrzymuje całą przyznaną dotację z góry, przelewem na konto bankowe, na podstawie Umowy Dotacji zawartej z Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
 5. Wnioskodawcy zobowiązani są zapewnić uczestnikom ich projektów niezbędne środki bezpieczeństwa (np. odblaski podczas rajdu rowerowego) oraz stosowne ubezpieczenie.
 6. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zastrzega sobie możliwość kontroli realizowanego projektu oraz jego dokumentacji w trakcie trwania projektu.
 7. Otrzymujący Dotację Wnioskodawca jest zobowiązany do:
  a) jej spożytkowania tylko zgodnie z planem przedstawionym w formularzu wniosku (bądź dokumentacji poprawionej z uwagi na zmianę przyznanej dotacji),
  b) do prowadzenia odrębnej księgowości dotyczącej wydatków z dotacji,
  c) do sporządzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji projektu w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Formularz Sprawozdania Końcowego, wnioskodawca wypełnia elektronicznie korzystając ze strony Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” www.budujemyprzyszlosc.org.pl
 8. Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” zastrzega sobie możliwość kontroli dokumentacji merytoryczno-finansowej Wnioskodawcy w okresie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 9. Wnioskodawca po przyznaniu dotacji zobowiązany jest do bezwzględnego osobistego stawiennictwa na zaproszenie Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, tak w kwestiach bezpośrednio dotyczących realizowanego projektu, jak i akcjach prowadzonych przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”, a dotyczących Konkursów prowadzonych przez Fundację.
 10. Niezrealizowanie przez Wnioskodawcę któregokolwiek z zapisanych w Dokumentacji Konkursowej punktów projektu (formularza wniosku, Umowy Dotacji, Sprawozdania Końcowego) bądź zmiana projektu, jego celów i założeń stanowi rażące naruszenie przez Wnioskodawcę warunków Regulaminu Konkursu oraz Umowy Dotacji z winy wnioskodawcy, skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy Dotacji i nakłada na Wnioskodawcę obowiązek zwrotu otrzymanej Dotacji.
Dane osobowe
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, kod pocztowy 02-255. Informujemy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018r. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Kontakt w sprawie realizacji powyższych praw pod adresem mailowym: privacy_poland@cemex.com.
 2. Dane osobowe każdego uczestnika Konkursu przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia Konkursu oraz udzielenia i realizacji Umowy Dotacji.
 3. 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności Fundacji CEMEX (na stronie: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,polityka-prywatnosci.html).
Podmioty wyłączone z Konkursu
W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których organach statutowych zasiadają członkowie Zarządu lub Rady Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, a także podmioty obsługujące organizację Konkurs na zlecenie Organizatora.

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu o dotację przyznawaną przez Fundację CEMEX “Budujemy Przyszłość” w 2020 roku

Nowy Regulamin Konkursu o dotację przyznawaną przez Fundację CEMEX “Budujemy Przyszłość” w 2020 roku dostępny jest do pobrania poniżej - w formie pliku pdf.


pdf Regulamin Konkursu NGOs 2020 [PDF]

pdf Regulamin Konkursu NGOs 2020 zmiana 28.05.2020 [PDF]