Wycieczka po "Fabryce Pomysłów" Fundacji CEMEX


Najważniejszy jest dla nas dobry pomysł. Już na etapie zbierania wniosków zadbaliśmy o to, by organizacje starające się o Grant miały zapewnione pełne wsparcie merytoryczne i techniczne, dzięki któremu bez przeszkód mogą skupić się na przedstawieniu swojej koncepcji. Wsparcie oparliśmy na czterech filarach, z których skorzystać może każdy, u kogo rodzą się wątpliwości:

 • Stały kontakt przez sekretariat Fundacji – przez cały okres naboru wniosków do dyspozycji wnioskodawców oddajemy profesjonalnych konsultantów, którzy telefonicznie i e-mailowo odpowiadają na wszystkie pojawiające się pytania.
 • Wsparcie informatyczne – gdy problem dotyczy kwestii technicznych, zapewniamy wsparcie specjalistów ds. IT, którzy krok po kroku pomagają wnioskodawcy w jego rozwiązaniu.
 • Centrum Wymiany Wiedzy – stale aktualizowana w trakcie trwania konkursu strona z najczęściej zadawanymi pytaniami i najczęściej popełnianymi błędami pozwala czerpać wiedzę z doświadczeń innych wnioskodawców.
 • Szansa Na Krok Wstecz – często najlepsze pomysły powstają, gdy jest już za późno na wprowadzenie zmian. W Konkursie Fundacji CEMEX każdej organizacji dajemy dostęp do aktywnego przez 72 godziny konta projektowego, za pomocą którego mogą one nanieść korekty w już przesłanym wniosku.

1. Tam, gdzie rodzą się pomysły
– elektroniczny nabór wniosków


Najważniejszy jest dla nas dobry pomysł. Już na etapie zbierania wniosków zadbaliśmy o to, by organizacje starające się o Grant miały zapewnione pełne wsparcie merytoryczne i techniczne, dzięki któremu bez przeszkód mogą skupić się na przedstawieniu swojej koncepcji. Wsparcie oparliśmy na czterech filarach, z których skorzystać może każdy, u kogo rodzą się wątpliwości:
 • Stały kontakt przez sekretariat Fundacji – przez cały okres naboru wniosków do dyspozycji wnioskodawców oddajemy profesjonalnych konsultantów, którzy telefonicznie i e-mailowo odpowiadają na wszystkie pojawiające się pytania.
 • Wsparcie informatyczne – gdy problem dotyczy kwestii technicznych, zapewniamy wsparcie specjalistów ds. IT, którzy krok po kroku pomagają wnioskodawcy w jego rozwiązaniu.
 • Centrum Wymiany Wiedzy – stale aktualizowana w trakcie trwania konkursu strona z najczęściej zadawanymi pytaniami i najczęściej popełnianymi błędami pozwala czerpać wiedzę z doświadczeń innych wnioskodawców.
 • Szansa Na Krok Wstecz – często najlepsze pomysły powstają, gdy jest już za późno na wprowadzenie zmian. W Konkursie Fundacji CEMEX każdej organizacji dajemy dostęp do aktywnego przez 72 godziny konta projektowego, za pomocą którego mogą one nanieść korekty w już przesłanym wniosku.

2. Transparentna weryfikacja
– ocena formalna przez zewnętrznego eksperta


Chcemy mieć pewność, że za dobrym pomysłem stoi równie dobrze działająca organizacja. Dokonujemy weryfikacji wniosków pod względem formalnym, sprawdzając jej wiarygodność oraz zgodność założeń przedłożonego projektu z regulaminem Konkursu. Obok weryfikacji dokumentów przez zewnętrznego eksperta, staramy się też poznać opinię, jaką cieszy się dana inicjatywa wśród lokalnej społeczności. W tym celu zbieramy informacje o charakterze i sposobie działania danego podmiotu od pracowników CEMEX, którzy żyją i pracują w danej lokalizacji.

3. Ocena Rady Fundacji
– zapewniamy autonomię poszczególnych decyzji


Dołożyliśmy starań, by decyzje, jakie podejmują Członkowie Rady, były w pełni autonomiczne, wolne od sugestii pozostałych osób uprawnionych do weryfikacji. Zapewnia to konstrukcja systemu, który blokuje osobie oceniającej podgląd ocen już wprowadzonych przez pozostałych Członków Rady. Możliwość poznania poszczególnych opinii pojawia się dopiero po zweryfikowaniu danego wniosku przez wszystkie pięć osób do tego uprawnionych. Raz wprowadzonej oceny nie można cofnąć.

4. Trójstopniowy system oceny projektu
i przejrzysta klasyfikacja koszykowa


Mając na uwadze różnorodność składanych wniosków, wprowadziliśmy trójpoziomowy system ich oceny, który pozwala w sposób najbardziej właściwy oddać wagę wszystkich elementów składających się na projekt.
 1. Indywidualna recenzja – czyli pisemna opinia o wniosku, którą osobiście sporządza każdy z Członków Rady. Etap ten pozwala na docenienie lub zanegowanie tych składowych projektu, których nie uwypukli standardowa ocena punktowa.
 2. Transparentny system punktacji – elementy, które brane są pod uwagę przy dokonywaniu punktacji ujęliśmy i udostępniliśmy każdej organizacji w regulaminie konkursu. Ilość zebranych przez dany projekt punktów determinuje pozycję, jaką zajmie w koszyku, do którego trafi w kolejnym etapie.
 3. Klasyfikacja koszykowa – jednoznaczna ocena – pozytywna lub negatywna w odniesieniu do danego wniosku, dokonana przez pięciu Członków Rady, pozwala na sklasyfikowanie projektu do jednego z trzech koszyków:
  * Odrzucone – gdzie stosunek ocen pozytywnych względem negatywnych wynosi 0/5 i 1/4
  * Do dyskusji – ze stosunkiem 2/3 i 3/2
  * Pozytywne – z oceną w stosunku 4/5 i 5/5

5. Spotkanie Rady Fundacji
i wybór zwycięskich wniosków


W trakcie zebrania Rady podejmowane są ostateczne decyzje o przyznanych Grantach. Spotkanie przyjmuje formułę otwartej dyskusji, gdzie ponownie omawiany jest z osobna każdy projekt, zachowując przy tym wypracowaną w toku oceny kolejność. W pierwszym rzędzie omawiane są projekty z koszyka „Pozytywne”, zaczynając od projektu, który uzyskał sumarycznie największą ilość punktów. Projekty otrzymują Granty w drodze głosowania.