Polityka prywatności

Informacja dotycząca polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych
osób kontaktujących się z Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”
(w tym przez formularz kontaktowy)

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
  - przez e-mail: fundacja@cemex.com.
   
 2. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: CEMEX Polska sp. z o.o., IOD, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
  - przez e-mail: privacy_poland@cemex.com.
   
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  - Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności.
  - Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji współpracy w ramach naszej działalności.
   
 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres 5 lat. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
   
 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Możemy przekazać Twoje dane spółce CEMEX Polska sp. z o.o. w celu analizy Twojego zapytania lub wniosku przez tę spółkę i ewentualnej realizacji wniosku.
  Ponadto będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
   
 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Indii, Kostaryki, Brazylii, do innych spółek z grupy kapitałowej CEMEX oraz do zewnętrznych dostawców usług IT. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych. Zabezpieczenia te zapewniamy za pomocą umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych między nami a odbiorcami danych osobowych. Umowę zawarliśmy zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii umowy dotyczącej przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
   
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.